Spring naar content

Algemene voorwaarden van Tros IT Solutions B. V.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemeen | overeenkomst en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en
aanbiedingen waarbij Tros IT Solutions B.V. (hierna
te noemen: ´leverancier’) goederen en/of diensten
van welke aard en onder welke benaming ook aan
afnemer levert en/of ten behoeve van afnemer
verricht.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene
voorwaarden alsmede overeenkomsten met
leverancier, waarbij leverancier zich verplicht
jegens een derde om enige prestatie te leveren,
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Alle aanbiedingen, offertes, ramingen,
(prijs)opgaven en andere uitingen van of namens
leverancier zijn vrijblijvend en binden leverancier
niet (zij gelden dus slechts als een uitnodiging tot
het plaatsen van een order), tenzij door leverancier
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven dan
wel indien deze uitingen een termijn voor
aanvaarding bevatten.
1.4 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door of namens hem aan leverancier
opgegeven maten, eisen, specificaties van de
prestatie en andere gegevens waarop leverancier
zijn aanbieding baseert.
1.5 Toepasselijkheid van inkoop- of andere
voorwaarden van afnemer of van de Eindgebruiker
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn
derhalve niet van toepassing, tenzij deze door
leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.7 Afnemer zal haar rechten en/of verplichtingen uit
hoofde van een onder toepassing van deze
algemene voorwaarden gesloten overeenkomst
niet geheel of ten dele overdragen aan een derde
behoudens na voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd. De kenbaar gemaakte prijzen zin in
euro’s en afnemer dient alle betalingen in euro’s te
voldoen.
2.2 Elke betaling sterkt achtereenvolgens tot
voldoening van de kosten, de rente en de
hoofdsom, waarbij per categorie de langst
openstaande bedragen eerst zullen worden
voldaan.
2.3 Indien sprake is van een periodieke
betalingsverplichting van afnemer, is de leverancier
gerechtigd schriftelijk, behoudens het geval de
overeenkomst zelf of deze algemene voorwaarden
in een andere regeling voorziet, op een termijn van
ten minste drie maanden de geldende prijzen en
tarieven aan te passen. Indien afnemer niet
akkoord wenst te gaan met een dergelijke
aanpassing, is afnemer gerechtigd, tenzij de
verhoging verband houdt met een in overleg met
afnemer tot stand gekomen uitbreiding van de door
leverancier te leveren diensten en/of goederen,
binnen dertig dagen na de kennisgeving van de
prijswijziging de overeenkomst te beëindigen tegen
de datum waarop de aanpassing in werking zou
treden.
2.4 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of
data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan afnemer in
rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door
afnemer betaald volgens de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke
regeling zal afnemer binnen dertig dagen na
factuurdatum betalen. Periodieke betalingen zullen
daarentegen in beginsel steeds bij vooruitbetaling
worden voldaan. Afnemer is niet gerechtigd tot
verrekening of tot opschorting van een betaling.
2.5 Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet
overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities of in deze algemene
voorwaarden vermelde voorwaarden betaalt, is
afnemer, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, in verzuim en de
wettelijke (handels)rente over het openstaande
bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur
verschuldigd. Alle kosten, zowel in als buiten rechte
(de kosten van rechtskundige bijstand van
leverancier daaronder begrepen) die leverancier
moet maken ten gevolge van een toerekenbare
tekortkoming door afnemer, zijn voor rekening van
afnemer.
2.6 Met betrekking tot de door leverancier verrichte
prestaties en de daarvoor door afnemer
verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit
de administratie van leverancier volledig bewijs op,
onverminderd het recht van afnemer tot het leveren
van tegenbewijs.
2.7 Leverancier heeft te allen tijde het recht de met
afnemer overeengekomen prijzen en tarieven
eenzijdig te wijzigen indien onvoorziene
omstandigheden die buiten haar invloedssfeer
liggen, zoals bijvoorbeeld prijsstijgingen bij haar
eigen toeleveranciers, overheidsheffingen of
valutaschommelingen, dat noodzakelijk maken.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel
en privacy

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere
partij ontvangen gegevens waarvan men weet of
dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard
zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht
openbaarmaking van die gegevens gebiedt of de
andere partij expliciet en schriftelijk toestemming
heeft gegeven voor het openbaar maken of
benutten buiten het bereik van de overeenkomst
van de betreffende gegevens. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt
zijn. Gegevens worden in ieder geval als
vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der
partijen als zodanig zijn aangeduid. Ook de van
leverancier afkomstige programmatuur en
informatie waarop intellectuele eigendomsrechten
rusten hebben een vertrouwelijk karakter, tenzij
leverancier schriftelijk anders heeft aangegeven.
Ook zijn vertrouwelijk informatie en gegevens
welke vallen onder de Wet bescherming
Persoonsgegevens en informatie welke door weten regelgeving – bijvoorbeeld in verband met
staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim –
als vertrouwelijk worden aangemerkt.
3.2 Partijen zullen hun personeel en of door hen in te
schakelen derden verplichten deze
geheimhoudings- en non usus bepalingen na te
(doen) leven.
3.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst evenals één jaar na beëindiging
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij, medewerkers
van de andere partij die betrokken zijn of zijn
geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in
dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten werken. Aan deze toestemming
kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de
voorwaarde dat afnemer een redelijke vergoeding
aan de leverancier betaalt.
3.4 De verantwoordelijkheid voor de
(persoons)gegevens die met gebruikmaking van
een goed geleverd door en/of een dienst van
leverancier door afnemer worden verwerkt, ligt
volledig bij afnemer. Afnemer staat er tegenover
leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of
de verwerking van de (persoons)gegevens niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig
recht van een derde of de geldende
(privacy)wetgeving. Afnemer dient ervoor zorg te
dragen dat (de medewerkers van) leverancier bij
het uitoefenen van overeengekomen
werkzaamheden geen toegang hebben tot
persoonsgegevens of anderszins vertrouwelijke
informatie van derden, tenzij dat voor de uitvoering
van die werkzaamheden onvermijdelijk is, in welk
geval het de taak van afnemer is om, met in
achtneming van de AVG, die derden hiervan in
kennis te stellen en hiervoor van die derden
desnoods toestemming te verkrijgen.
3.5 Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke
(rechts)vordering van een derde, uit welke hoofde
dan ook, in verband met de (persoons)gegevens
die door afnemer wordt gehouden of waarvoor
afnemer uit hoofde van de wet anderszins
verantwoordelijk is alsmede in verband met de
uitvoering van de overeenkomst, tenzij afnemer
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten
grondslag liggen uitsluitend aan leverancier
toerekenbaar zijn.
3.6 Indien leverancier kan worden aangemerkt als
‘verwerker’ in de zin van de AVG, is afnemer
verantwoordelijk een verwerkersovereenkomst te
sluiten met leverancier. Tevens zal leverancier dan,
zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning
verlenen aan de door afnemer na te komen
verplichtingen voortvloeiende uit de AVG.
Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van
afnemer.

4. Rechten en Plichten onder de overeenkomst

4.1 Leverancier garandeert dat de door haar geleverde
diensten en/of goederen zullen voldoen aan de
door leverancier schriftelijk gegeven specificaties,
zoals deze blijken uit de overeenkomst en
documentatie bij de dienst en/of goederen. Alle
andere door leveranciers verstrekte informatie,
zoals deze onder meer is opgenomen in brochures
en op de website van leverancier, dient slechts als
indicatie.
4.2 Leverancier kan kosten van herstel in rekening
brengen in geval van gebruiksfouten en andere niet
aan leverancier toe te rekenen oorzaken. Waar in
deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’,
wordt daaronder verstaan het substantieel niet
voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar
gemaakte functionele of technische specificaties
en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en
websites, aan de tussen partijen schriftelijk
uitdrukkelijk overeengekomen functionele of
technische specificaties. Van een fout is alleen
sprake indien afnemer deze kan aantonen en
indien deze reproduceerbaar is. Afnemer is
gehouden van fouten onverwijld melding aan
leverancier te maken.
4.3 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is
afnemer zelf verantwoordelijk voor het installeren,
inrichten en -indien nodig- aanpassen van de
gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving. Zo
dient afnemer zelf te beschikken over de voor
toegang het internet geschikte faciliteiten (althans
deze aan te schaffen al dan niet via leverancier)
zoals – maar niet daartoe beperkt – adequate
apparatuur en programmatuur.
4.4 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren
en geheimhouden van eventueel verstrekte
logingegevens.
4.5 Afnemer is verantwoordelijk voor het naleven van
alle toepasselijke regelgeving door haar en haar
medewerkers of andere door afnemer aangestelde
gebruikers bij het gebruiken van de door
leverancier geleverde goederen en/of diensten.
Afnemer garandeert tevens dat de gegevens die
door of namens afnemer worden opgeslagen bij
leverancier op geen enkele wijze onrechtmatig zijn
jegens derden en niet in strijd zijn met de
Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving.
4.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle schade en
eventuele vorderingen van derden uit hoofde van
een schending door afnemer van de hiervoor in dit
artikel genoemde garanties en/of verklaringen van
afnemer en zij zal leverancier volledig schadeloos
stellen, met inbegrip van aanspraken van derden
en volledige vergoeding van alle door leverancier te
maken kosten van juridische bijstand.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten,
zaaksvorming en retentie

5.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven
eigendom van leverancier totdat alle bedragen die
afnemer verschuldigd is voor de krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of
verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals
alle overige bedragen die afnemer wegens het
tekortschieten in de betalingsverplichting
verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn
voldaan. Een afnemer die als wederverkoper
optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan
het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen
verkopen en doorleveren voor zover dat
gebruikelijk is in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf. Indien afnemer (mede)
uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe
zaak vormt, vormt afnemer die zaak slechts voor
leverancier en houdt afnemer de nieuwgevormde
zaak voor leverancier totdat afnemer alle uit hoofde
van de overeenkomst verschuldigde bedragen
heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het
moment van volledige voldoening door afnemer
alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde
zaak.
5.2 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer
steeds verleend of overgedragen onder de
voorwaarde dat afnemer de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig
betaalt.
5.3 Leverancier kan de in het kader van de
overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens,
documenten, databestanden en (tussen-)resultaten
van de dienstverlening van leverancier onder zich
houden, ondanks een bestaande verplichting tot
afgifte, totdat afnemer alle aan leverancier
verschuldigde bedragen betaald heeft.

6. Risico-overgang en beveiliging

6.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, producten,
programmatuur, documenten, databestanden of
gegevens die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt
worden, gaat op afnemer over op het moment
waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van
afnemer of een hulppersoon van afnemer zijn
gebracht.
6.2 Leverancier draagt er zorg voor dat de opgeslagen
gegevens van afnemer zo goed als redelijk
mogelijk zijn beveiligd tegen invloeden van buitenaf
en toegang door onbevoegde derden. Indien
leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot een specifieke vorm van
informatiebeveiliging, zal die beveiliging
beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk
overeengekomen specificaties betreffende
beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de
informatiebeveiliging onder alle omstandigheden
doeltreffend is.

7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom
(bijvoorbeeld octrooi, auteursrecht, merkenrecht,
industriële eigendomsrechten etc.) op de op grond
van de overeenkomst of op grond van instructies
van afnemer ontwikkelde of door leverancier aan
afnemer ter beschikking gestelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, dan wel andere
door leverancier ten behoeve van afnemer
vervaardigde of aan afnemer ter beschikking
gestelde goederen, diensten en/of informatie,
berusten uitsluitend bij leverancier, diens
licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer
verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze
algemene voorwaarden en/of de schriftelijke
overeenkomst zijn toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van afnemer tot
verveelvoudiging van programmatuur, websites,
databestanden of andere materialen is uitgesloten.
7.2 Tenzij en voor zover uitdrukkelijk bepaald houdt de
overeenkomst nooit een overdracht van de rechten
van leverancier in. Tenzij en voor zover uitdrukkelijk
in een overeenkomst anders is bepaald, verleent
leverancier aan afnemer derhalve een nietexclusief, niet-overdraagbaar, tijdelijk,
gebruiksrecht ten aanzien van programmatuur,
diensten, documentatie, goederen en/of informatie.
Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is
niet-exclusief en niet-overdraagbaar, nietverpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
7.3 Indien in afwijking van bovenstaande artikelleden
leverancier bereid is zich te verbinden tot
overdracht van een recht van intellectuele
eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds
slechts schriftelijk en expliciet worden aangegaan.
Indien partijen schriftelijk en expliciet
overeenkomen dat rechten van intellectuele
eigendom ten aanzien van specifiek voor afnemer
ontwikkelde programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of andere materialen
over zullen gaan op afnemer, dan laat dit het recht,
de mogelijkheid of de bevoegdheid van leverancier
om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende
onderdelen, algemene beginselen, ideeën,
ontwerpen, documentatie, werken,
programmeertalen en dergelijke, zonder enige
beperking voor andere doeleinden toe te passen en
te exploiteren onverlet, hetzij voor zichzelf hetzij
voor derden. Evenmin tast een overdracht van
rechten van intellectuele eigendom het recht van
leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of
derden ontwikkelingen te ondernemen die
soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van
afnemer zijn, worden of werden gedaan.
7.4 Het gebruiksrecht van afnemer strekt zich slechts
uit tot een zodanig gebruik als strikt noodzakelijk is
voor afnemer om gebruik te kunnen maken van de
door leverancier op grond van de overeenkomst te
leveren diensten en/of goederen, of voor zover
afnemer dit gebruik nodig heeft om uitvoering te
kunnen geven aan hetgeen is overeengekomen.
Ieder ander gebruik door afnemer zal worden
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst, dan wel als
onrechtmatige daad.
7.5 Ingeval uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
dat ten aanzien van enig werk het auteursrecht bij
afnemer zal berusten, zal leverancier haar rechten
overdragen onder de opschortende voorwaarde dat
afnemer aan al haar financiële verplichtingen uit
hoofde van de vervaardiging van het betreffende
werk heeft voldaan.
7.6 Het is afnemer niet toegestaan de door leverancier
ter beschikking gestelde programmatuur,
documentatie, en informatie of enig gedeelte
daarvan te kopiëren, te reproduceren, te vertalen,
aan te passen, te de-assembleren, te
decompileren, na te maken, te wijzigen of te
reconstrueren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier.
7.7 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding
betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel
betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele
of industriële eigendom uit de programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of materialen
te verwijderen of te wijzigen.
7.8 Het is leverancier toegestaan technische
maatregelen te nemen ter bescherming van de
apparatuur, databestanden, websites en
programmatuur of met het oog op
overeengekomen beperkingen in de inhoud of de
duur van het recht tot gebruik van de deze
objecten. Het is afnemer niet toegestaan een
dergelijke technische maatregel te verwijderen of te
ontwijken.
7.9 Leverancier vrijwaart afnemer tegen elke
rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is
op de bewering dat door leverancier zelf
ontwikkelde programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op een in Nederland geldend recht
van intellectuele of industriële eigendom, onder de
voorwaarde dat afnemer leverancier onverwijld
schriftelijk informeert over het bestaan en de
inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling
van de zaak, waaronder het treffen van eventuele
schikkingen, geheel overlaat aan leverancier.
Afnemer zal daartoe de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan leverancier
verlenen om zich, indien nodig in naam van
afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te
verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt
indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met
door afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of
incorporatie aan leverancier ter beschikking
gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die
afnemer in de programmatuur, website,
databestanden, apparatuur of andere materialen
heeft aangebracht of door derden heeft laten
aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast
staat dat de door leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen inbreuk maken op
enig aan een derde toebehorend recht van
intellectuele of industriële eigendom of indien naar
het oordeel van leverancier een gerede kans
bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal
leverancier zo mogelijk zorg dragen dat afnemer
het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere
programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of de betreffende andere materialen
ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld
door aanpassing van de inbreukmakende
onderdelen of door verwerving van een
gebruiksrecht ten behoeve van afnemer. Indien
leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet
anders dan op voor hem (financieel) onredelijk
bezwarende wijze kan zorgdragen dat afnemer het
geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal
leverancier het geleverde tegen creditering van de
verwervingskosten onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal
zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg
met afnemer. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van
leverancier wegens schending van rechten van
intellectuele of industriële eigendom van een derde
is geheel uitgesloten, daaronder begrepen
aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van
leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden
door het gebruik van de geleverde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur en/of
materialen (i) in een niet door leverancier
gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet
door leverancier geleverde of verstrekte zaken of
programmatuur of (iii) op een andere wijze dan
waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites,
databestanden en/of andere materialen zijn
ontwikkeld of bestemd.
7.10 Afnemer garandeert dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan en/of
(opvolgend) gebruik door leverancier van door
afnemer aangeleverde apparatuur, programmatuur,
voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.),
databestanden, of andere materialen, waaronder
ontwerpmaterialen en/of ontwerpen, met het doel
van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie
(bijv. in een website). Afnemer zal leverancier
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de
bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, onderhouden, installeren of
incorporeren inbreuk maakt op enig recht van
derden.
7.11 Leverancier is niet gehouden tot het uitvoeren van
een dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk
met afnemer is overeengekomen.
7.12 Leverancier is nimmer verplicht tot afgifte van of het
geven van inzage in de broncode van
programmatuur en/of de door leverancier gebruikte
informatie. Het is afnemer verboden om op enige
manier, bijvoorbeeld door middel van reverse
engineering, de broncode (te proberen) te
achterhalen. Dit verbod geldt niet ten aanzien van
broncodes waarvan vaststaat dat deze aangemerkt
dienen te worden als zogenaamde “Open Source”
broncodes waarop een Public License (GPL/LPL)
van toepassing is.

8. Medewerking door afnemer

8.1 Afnemer zal leverancier steeds tijdig alle voor een
behoorlijke uitvoering van de overeenkomst in
redelijkheid door leverancier te verlangen
gegevens of inlichtingen (voor zover mogelijk uit
eigen beweging) verschaffen alsmede alle
medewerking verlenen, waaronder het verstrekken
van toegang tot zijn gebouwen. Indien afnemer in
het kader van het verlenen van medewerking aan
de uitvoering van de overeenkomst eigen
personeel inzet, zal dit personeel beschikken over
de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en
kwaliteit.
8.2 Afnemer draagt het risico van de selectie, het
gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de
door leverancier te leveren apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en
andere producten, materialen, zaken en goederen
alsmede van de door leverancier te verlenen
diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de
controle- en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer. Afnemer is dan ook zelf
verantwoordelijk voor de juistheid en de
volledigheid van de door hem aan leverancier
verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en
specificaties.
8.3 Afnemer neemt de uiterste zorg in acht om te
waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van
leverancier dient te voldoen juist en volledig zijn.
8.4 Indien afnemer programmatuur, websites,
materialen, databestanden of gegevens op een
informatiedrager aan leverancier ter beschikking
stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier
voorgeschreven specificaties.
8.5 Indien afnemer de voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens,
apparatuur, programmatuur of medewerkers niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking van leverancier stelt of indien afnemer
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft leverancier het recht tot gehele of
gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst en heeft hij het recht om eventueel
ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen, een en ander onverminderd
het recht van leverancier tot uitoefening van enig
ander wettelijk recht.
8.6 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie
van afnemer werkzaamheden verrichten, draagt
afnemer kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten,
zoals een werkruimte met computer- en
telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en
faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende
(wettelijke) eisen en voorschriften betreffende
arbeidsomstandigheden. Afnemer vrijwaart
leverancier voor aanspraken van derden,
waaronder medewerkers van leverancier, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden welke het gevolg is van handelen of
nalaten van afnemer of van onveilige situaties in
diens organisatie. Afnemer zal de binnen zijn
organisatie geldende huis- en beveiligingsregels
tijdig aan de in te zetten medewerkers van
leverancier kenbaar maken.
8.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is
afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze en
de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan,
behoudens voor die faciliteiten welke onder direct
gebruik en beheer van leverancier staan.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of
kosten wegens transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij
afnemer bewijst dat deze schade of kosten het
gevolg zijn van opzet of grove schuld van
leverancier of diens medewerkers. Indien bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt
gemaakt van met accounts beveiligde faciliteiten, is
leverancier gerechtigd afnemer toegangs- of
identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan
toegewezen toegangs- of identificatiecodes
wijzigen. Afnemer behandelt de toegangscodes
vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts
aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of
kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van
toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
8.9 Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer en de
controle van het gebruik van de door leverancier
geleverde producten en/of verstrekte diensten
alsmede de wijze waarop de resultaten van de
producten of diensten worden ingezet. Afnemer is
daarbij tevens verantwoordelijk voor het geven van
instructies ter zake aan en het gebruik door, diens
medewerkers of andere gebruikers.
8.10 Afnemer zal zelf op zijn eigen appratuur benodigde
(hulp)programmatuur installeren en inrichten.
Afnemer dient zijn eigen systemen en infrastructuur
derhalve adequaat te beveiligen en te allen tijde
een antivirus-programmatuur in werking te hebben.
8.11 Afnemer is gehouden de instructies zoals in de
documentatie omtrent de geleverde goederen en/of
de door leverancier verrichte diensten strikt op te
volgen.

9. Leveringstermijnen

9.1 Alle door leverancier genoemde of
overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar
beste weten vastgesteld op grond van de gegevens
die bij het aangaan van de overeenkomst aan
leverancier bekend waren. Leverancier spant zich
er naar behoren voor in overeengekomen
(leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te
nemen en uiterste (leverings)termijnen te halen.
9.2 De enkele overschrijding van een genoemde of
overeengekomen (leverings)termijn, anders dan
door grove schuld of opzet, brengt leverancier niet
in verzuim, doch zullen partijen zo spoedig mogelijk
met elkaar overleggen omtrent een aanpassing van
de overeengekomen oplevertermijnen. In alle
gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn
overeengekomen, komt leverancier wegens
tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat afnemer
hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, opdat de leverancier in
de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.
9.3 Leverancier is niet gebonden aan al dan niet
uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten
zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het
aangaan van de overeenkomst hebben
voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan
niet uiterste leveringstermijn als partijen een
wijziging van de inhoud of omvang van de
overeenkomst (meerwerk, wijziging van
specificaties etc.) zijn overeengekomen. Tevens is
leverancier niet gehouden aan enige uiterste
leveringstermijn indien afnemer zijn verplicht die
voortvloeien uit de overeenkomst of deze
algemene voorwaarden niet nakomt.
9.4 Partijen realiseren zich dat zij bij de verbinding
tussen hun systemen via een
communicatieverbinding afhankelijk zijn van
derden. Niet-nakoming van de verplichtingen van
deze derden zal voor geen partijen leiden tot
aansprakelijkheid voor de correcte nakoming van
diens verplichtingen.
9.5 Indien overschrijding van enige termijn dreigt,
zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk
in overleg treden.
9.6 Leverancier is steeds gerechtigd om het gebruik
door afnemer van door leverancier te leveren of
geleverde diensten en/of goederen te beperken
dan wel haar verplichtingen uit hoofde van een
overeenkomst op te schorten, indien de afnemer in
gebreke is met de naleving van één of meer van
haar verplichtingen jegens leverancier,
onverminderd de verplichting van de afnemer tot
doorbetaling van eventuele periodieke
vergoedingen. Leverancier zal afnemer zo spoedig
mogelijk van haar maatregel in kennis stellen. Voor
hervatting van de dienstverlening door leverancier
is vereist dat afnemer zijn verplichtingen weer
volledig naleeft en de dan geldende vergoeding
voor heraansluiting/overige gemaakte kosten aan
leverancier heeft voldaan.

10. Beëindiging overeenkomst

10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
de andere partij, steeds in alle gevallen na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de
overeenkomst. Betalingsverplichtingen van
afnemer en alle verplichtingen tot medewerking
en/of informatieverstrekking door afnemer of een
door afnemer in te schakelen derde gelden in alle
gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de
overeenkomst.
10.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en
inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk
der partijen na goed overleg en onder opgave van
redenen door schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Indien tussen partijen geen
uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen,
dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht
te worden genomen (waarbij een opzegtermijn van
drie maanden in beginsel als redelijk kan worden
geacht). Leverancier zal wegens opzegging
nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.3 Afnemer is niet gerechtigd een overeenkomst van
opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,
tussentijds op te zeggen.
10.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de
wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van
wederpartij faillissement wordt aangevraagd of
indien de onderneming van de wederpartij wordt
geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. Leverancier is wegens deze
beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds
ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. Ingeval van faillissement van afnemer
vervalt het recht tot gebruik van aan afnemer ter
beschikking gestelde programmatuur, websites en
dergelijke alsmede het recht van afnemer tot
toegang en/of gebruik van de diensten van de
leverancier, zonder dat hiertoe een
opzeggingshandeling van de zijde van leverancier
vereist is.
10.5 Indien afnemer op het moment van de ontbinding
als bedoeld dit artikel reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij afnemer bewijst dat
leverancier ten aanzien van (het wezenlijke deel
van) die prestaties in verzuim is. Bedragen die
leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij ter uitvoering van de
overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd
en worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
10.6 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn
om ook na ontbinding van de overeenkomst voort
te duren, blijven na ontbinding van deze
overeenkomst bestaan.
10.7 partijen komen overeen dat ingeval van
faillissement, surseance van betaling, liquidatie
en/of anderszins staken van de
ondernemingsactiviteiten door Tros IT,
Klant gerechtigd is – zonder tot enige vergoeding
gehouden te zijn – tot vrij gebruik van alle door
Leverancier geleverde programmatuur en/of
software inclusief overdracht van de intellectuele
eigendomsrechten die daarop van Leverancier
mochten rusten en is Leverancier gehouden zonder
vergoeding aan klant alle toegangscodes,
(bron)codes e.d. ter beschikking te stellen en alle
data van klant aan klant over te dragen ongeacht of
deze zijn opgeslagen op fysieke documenten,
elektronische gegevensdragers dan wel in de
Cloud een en ander \zodanig dat klant volledig
ongestoord gebruik kan blijven maken van haar ITomgeving en data .

11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen leverancier

11.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vervangende
schadevergoeding voor directe schade tot
maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien
de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe
schade echter meer bedragen dan de laagste van
1) € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) of 2) het
bedrag waarop leverancier op grond van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak heeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de desbetreffende polis. Iedere
aansprakelijk van leverancier voor enige andere
vorm van schade is uitgesloten.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die afnemer zou moeten
maken om de prestatie van leverancier aan de
overeenkomst te laten beantwoorden; deze
vervangende schade wordt echter niet vergoed
indien de overeenkomst door of op vordering van
afnemer wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt
voor het noodgedwongen langer operationeel
houden van zijn oude systeem of systemen en
daarmee samenhangende voorzieningen doordat
leverancier op een voor hem bindende uiterste
leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met
eventuele besparingen die het gevolg zijn van de
vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de directe schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van directe schade, voor zover afnemer
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade in de zin van deze
voorwaarden.
11.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade
wegens een onrechtmatige daad van leverancier of
schade door dood of lichamelijk letsel of wegens
materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal
nimmer meer dan de laagste van 1) € 1.250.000
(één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro) of 2)
het bedrag waarop Leverancier op grond van de
aansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de desbetreffende polis.
11.4 Onder de uitgesloten vormen van schade waarvoor
leverancier aansprakelijk is wordt onder meer
verstaan indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van afnemer,
verminking of verlies van data, schade verband
houdende met het gebruik van door afnemer aan
leverancier voorgeschreven zaken, materialen of
software van derden, schade verband houdende
met de inschakeling van door afnemer aan
leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle
andere vormen van schade dan genoemd in dit
artikel uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
Het is aan afnemer om zichzelf hiervoor te
verzekeren.
11.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde
beperkingen komen te vervallen indien en voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van leverancier of diens leidinggevenden.
11.6 De aansprakelijkheid van leverancier wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat in gevallen waar nakoming
niet blijvend onmogelijk is, slechts indien afnemer
leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort
blijft schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier
in staat is adequaat te reageren.
11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat afnemer de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij leverancier meldt.
11.8 Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk
voor schade als gevolg van (mede) aan de afnemer
toe te rekenen tekortkomingen, zoals het
verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door de afnemer.
11.9 Afnemer is volledig aansprakelijk jegens
leverancier voor de schade die leverancier mocht
lijden wegens het niet-naleven van bepalingen van
enige overeenkomst en/of onrechtmatig handelen
door afnemer, of door ondergeschikten van
afnemer, of door afnemer in te schakelen derden.
Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken
op schadevergoeding die derden mochten doen
gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatig, dan wel
onzorgvuldig gebruik van de door leverancier aan
de afnemer geleverde goederen en diensten.
11.10 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product of systeem
dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit door leverancier geleverde
apparatuur, programmatuur of andere materialen,
behoudens indien en voor zover afnemer bewijst
dat de schade is veroorzaakt door de apparatuur,
programmatuur of andere materialen die zijn
geleverd door leverancier.
11.11 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige
schade die voortvloeit uit het verlies van de
logingegevens door de afnemer. Leverancier is ook
nimmer aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit het feit dat een derde toegang heeft
gekregen tot de beveiligde omgeving van afnemer
en/of (al dan niet daar) opgeslagen gegevens met
behulp van de logingegevens.
11.12 Communicatieverbinding bestaan uit een groot
aantal knooppunten met menselijke tussenkomst
en gebruik van lokale netwerken en draadloze
communicatie. moet men rekening houden met het
feit dat de informatie verkregen of verzonden via
het internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke
vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie via een
Communicatieverbinding. Leverancier is niet
aansprakelijk voor onrechtmatige inbreuken op de
beveiligingsmaatregelen of misbruik door derden
van de gegevens die worden opgeslagen met
behulp van de Clouddiensten. Leverancier is,
onverminderd het bepaalde met betrekking tot
Overmacht en elders in dit artikel bepaalde, in het
bijzonder niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van storingen of uitvallen van het Internet, de
telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator
of internetservice- of accessprovider, de volledige
bezetting van inbellijnen of onvoldoende
bandbreedte van een accessprovider, schade als
gevolg van uitval, onbereikbaarheid, niet-(tijdig of
volledig) functioneren van een internetservice- of
accessprovider en/of verminking of verlies van
gegevens of schade aan de Infrastructuur door
opgeslagen gegevens van Eindgebruikers.
11.13 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van
alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter
uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.14 De aansprakelijkheid, die afnemer aanvaardt voor
het gebruik van programmatuur, goederen en/of
diensten afkomstig van toeleveranciers van
leverancier is beperkt tot de aansprakelijkheid die
de toeleverancier van leverancier jegens haar heeft
aanvaard. Indien leverancier een beroep doet op
deze bepaling van de algemene voorwaarden zal
leveranciers op verzoek van de eindgebruiker
inzage in de betreffende contractsbepalingen
geven.

12. Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen
van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd
is als gevolg van overmacht: indien leverancier
daartoe verhinderd wordt door een omstandigheid
die hem niet kan worden toegerekend. Onder
overmacht wordt mede verstaan overmacht van
toeleveranciers van leverancier, het niet naar
behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door afnemer aan leverancier
zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van
zaken, materialen, programmatuur van derden
waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier
is voorgeschreven, overheidsmaatregelen,
elektriciteitsstoringen, storingen van het internet,
datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en
algemene vervoersproblemen.
12.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig
dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om
de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te
beëindigen, onverminderd de verplichting van
afnemer tot betaling van eventuele nog
openstaande facturen aan leverancier.

13 Wijziging en meerwerk

13.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande
instemming van afnemer werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de
inhoud of omvang van de overeengekomen
werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen
deze werkzaamheden of prestaties door afnemer
worden vergoed volgens de overeengekomen
tarieven en bij gebreke daarvan volgens de
gebruikelijke tarieven van leverancier.
13.2 Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk
verzoek tot meerwerk te voldoen en leverancier
kan tevens verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
13.3 Leverancier zal afnemer desgevraagd schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van
extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in
dit artikel.

14 Garantie

14.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader
van door leverancier geleverde diensten aan
afnemer ter beschikking gestelde programmatuur
foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
Leverancier zal zich er voor inspannen fouten in de
programmatuur binnen een redelijke termijn te
(laten) herstellen indien en voor zover de
betreffende gebreken door afnemer onverwijld en
gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier
zijn gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat
gebreken in programmatuur die niet zelf door
leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen.
Leverancier staat er niet voor in dat de
programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of
beoogde gebruik.
14.2 Leverancier staat er niet voor in dat in het kader
van geleverde diensten aan afnemer ter
beschikking gestelde programmatuur tijdig wordt
aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en
regelgeving.
14.3 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens.
14.4 Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van
herstel of vervanging, valt buiten de garantie.
14.5 Leverancier zal zich naar beste vermogen
inspannen fouten in door leverancier geleverde
goederen (bijvoorbeeld materiaal- en
fabricagefouten in verkochte apparatuur of andere
zaken) binnen een redelijke termijn te herstellen
indien deze binnen een periode van drie maanden
na aflevering, of, indien een acceptatietest is
overeengekomen, binnen drie maanden na
acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij
leverancier zijn gemeld.
14.6 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van
leverancier.
14.7 Indien herstel naar het redelijk oordeel van
leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat
duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten
zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de
apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen
door andere, soortgelijke, maar niet
noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of
zaken.
14.8 De herstel-/garantieverplichting vervalt indien
fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten
komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of
indien afnemer zonder toestemming van
leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de
onderdelen die door leverancier in het kader van
garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat
aanbrengen. Kosten van werkzaamheden en
herstel zullen in bovengenoemde gevallen aan
afnemer in rekening worden gebracht conform de
normale tarieven.
14.9 Leverancier heeft geen enkele verplichting van
welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten
die na afloop bedoelde garantieperiode zijn
gemeld. Kosten van werkzaamheden en herstel
zullen buiten de garantieperiode dan ook aan
afnemer in rekening worden gebracht conform de
normale tarieven.
14.10 Herstel van fouten geschiedt op een door
leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier
is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programma-omwegen of probleemvermijdende
beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

15 Fair-Use Policy

15.1 Leverancier hanteert een zogeheten ‘Fair Use
Policy’ voor het gebruik van data en de diensten
van leverancier (waaronder bestanden, e-mail,
bandbreedte etc.). Deze ‘Fair Use Policy’ houdt in
dat leverancier zich, in geval van geconstateerd
misbruik of excessief gebruikt, het recht
voorbehoudt om die maatregelen te treffen die
nodig worden geacht om het misbruik en/of
excessief gebruik door afnemer tegen te gaan. De
door leverancier te treffen maatregelen kunnen
onder meer (tijdelijke) buitengebruikstelling van de
diensten inhouden.
15.2 Indien leverancier constateert dat sprake is van het
gebruik dat in strijd is met deze policy zal er contact
worden opgenomen met de eindgebruiker. De
eindgebruiker wordt dan in gelegenheid gesteld om
het gebruik binnen een door leverancier gestelde
termijn aan te passen. Indien de eindgebruiker zijn
gebruik niet binnen de gestelde termijn aanpast,
heeft leverancier het recht om zonder verdere
waarschuwing de maatregelen te treffen die hij
nodig en passend acht.
15.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om in
extreme gevallen van misbruik of excessief gebruik
zonder voorafgaande waarschuwing over te gaan
tot het nemen van maatregelen
15.4 Leverancier is wegens een buitengebruikstelling
nimmer jegens afnemer aansprakelijk voor schade
of kosten.
15.5 Leverancier zal slechts op schriftelijk verzoek van
afnemer de dienstverlening hervatten. Leverancier
kan hieraan voorwaarden verbinden en
heraansluitingskosten in rekening brengen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen leverancier en afnemer
worden beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 is uitgesloten.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, nadat beide
partijen zich hebben ingespannen het geschil in
onderling overleg te beslechten, uitsluitend worden
beslist door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage,
tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich
daartegen verzetten.
16.3 Met toestemming van beide partijen kan een
geschil ook worden onderworpen aan arbitrage of
bindend advies.

DIENSTVERLENING
17 Uitvoering

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen
zijn diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten
van leverancier worden uitgevoerd op basis van
een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in
de schriftelijke overeenkomst leverancier
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
desbetreffende resultaat tevens met voldoende
bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
17.2 Leverancier is steeds gerechtigd de bij de
uitvoering van de dienstverlening betrokken
personen te vervangen door één of meerdere
personen met dezelfde en/of soortgelijke
kwalificaties.
17.3 Leverancier verricht haar diensten slechts in
opdracht van en ten behoeve van afnemer.
Afnemer mag de geleverde diensten uitsluitend in
en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie
gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat
noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Het is
afnemer niet toegestaan derden gebruik te laten
maken van de door leverancier verleende diensten.
17.4 Indien leverancier op grond van een verzoek of
bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie
of in verband met een wettelijke verplichting
werkzaamheden verricht met betrekking tot
gegevens van afnemer, zijn medewerkers of
gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten
aan afnemer in rekening worden gebracht
17.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of
omvang haar aangeboden diensten aanbrengen.
Indien dergelijke wijzigingen een verandering van
de bij afnemer geldende procedures tot gevolg
heeft, zal leverancier afnemer hierover zo tijdig
mogelijk inlichten en komen de kosten van deze
verandering voor rekening van afnemer. In dat
geval kan afnemer de overeenkomst schriftelijk
opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in
werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt
met wijzigingen in relevante wetgeving of andere
door bevoegde instanties gegeven voorschriften of
leverancier de kosten van de wijziging voor zijn
rekening neemt.
17.6 Leverancier kan de uitvoering van haar diensten
voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of
gewijzigde versie van de programmatuur.
Leverancier is niet gehouden specifiek voor
afnemer bepaalde eigenschappen of
functionaliteiten van de dienst of programmatuur te
handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
17.7 Leverancier kan de aangeboden diensten geheel of
gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor
preventief, correctief of adaptief onderhoud of
andere vormen van service. Leverancier zal de
buitengebruikstelling langer laten duren dan
noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten
kantoortijden laten plaatsvinden.
17.8 Leverancier is nimmer gehouden afnemer een
fysieke drager te verstrekken met daarop de in het
kader van de aangeboden diensten aan afnemer
ter beschikking te stellen en te houden
programmatuur.

18 Programmatuur: gebruiksrecht en
gebruiksbeperkingen

18.1 Leverancier stelt aan afnemer op basis van een
gebruikslicentie de overeengekomen
computerprogramma’s en de overeengekomen
gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van
de overeenkomst voor gebruik ter beschikking,
hierna te noemen ‘de programmatuur’.
18.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door
leverancier en het gebruiksrecht van afnemer
strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten
objectcode van de programmatuur.
18.3 Afnemer zal de overeengekomen beperkingen, van
welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot
gebruik van de programmatuur steeds stipt
naleven.
18.4 Afnemer mag de geleverde programmatuur
uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf
of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor
zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik.
Het is afnemer niet toegestaan derden gebruik te
laten maken van de door leverancier verleende
diensten.
18.5 Het is afnemer nimmer toegestaan de
programmatuur en de dragers waarop de
programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen,
te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte
rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk
doel of onder welke titel dan ook ter beschikking
van een derde te stellen. Evenmin zal afnemer een
derde -al dan niet op afstand (online)- toegang
geven tot de programmatuur of de programmatuur
bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet
indien de desbetreffende derde de programmatuur
uitsluitend ten behoeve van afnemer gebruikt.
18.6 Afnemer zal desgevraagd onverwijld zijn
medewerking verlenen aan een door of ten
behoeve van leverancier uit te voeren onderzoek
betreffende de naleving van de overeengekomen
gebruiksbeperkingen.
18.7 Deze terbeschikkingstelling tot het gebruik van
programmatuur kan nimmer als koopovereenkomst
worden beschouwd.
18.8 Leverancier is niet verplicht tot het verlenen van
ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders
van de programmatuur, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.

19. Duur van de Overeenkomst

19.1 Wanneer in de overeenkomst geen bepalingen zijn
opgenomen met betrekking tot ingangstijdstip,
looptijd, (stilzwijgende) verlenging en beëindiging
van de overeenkomst zal het volgende gelden:
• De looptijd van een overeenkomst gaat in op
de datum dat beide partijen de overeenkomst
hebben getekend met een looptijd van drie jaar.
• Tenzij de overeenkomst door leverancier of
afnemer, bij aangetekende brief, tenminste drie
kalendermaanden voor beëindiging van de
contractstermijn is opgezegd, vindt verlenging van
de contractstermijn telkens weer voor één jaar
stilzwijgend plaats;

20 Service Level Agreement

20.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau
(Service Level Agreement), bijvoorbeeld een
minimale ‘uptime’ of maximale ‘downtime’, kunnen
slechts schriftelijk en expliciet overeengekomen
worden.
20.2 Afnemer zal leverancier steeds onverwijld
informeren omtrent alle omstandigheden die van
invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en
de beschikbaarheid daarvan.
20.3 Indien afspraken over een serviceniveau zijn
gemaakt, dan wordt bij het meten van de
beschikbaarheid van de programmatuur, systemen
en gerelateerde diensten geen rekening gehouden
met vooraf door leverancier aangekondigde
buitengebruikstelling (bijvoorbeeld wegens
preventief, correctief of adaptief onderhoud of
andere vormen van service), alsmede
omstandigheden die buiten de invloedssfeer van
leverancier zijn gelegen.
20.4 De door leverancier gemeten beschikbaarheid is
volledig bewijs. Het is afnemer toegestaan
tegenbewijs te leveren.

21 Back-ups

21.1 Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben
dat afnemer geen reservekopie van programmatuur
kan maken, zal leverancier afnemer desgevraagd
een reservekopie ter beschikking stellen.
21.2 Tenzij leverancier een reservekopie van de
programmatuur aan afnemer ter beschikking stelt,
mag afnemer één reservekopie van de
programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt
mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de
reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie
dient te zijn voorzien van dezelfde labels en
aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het
oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 7).
21.3 Indien de dienstverlening aan afnemer op grond
van de overeenkomst het maken van back-ups van
gegevens van afnemer om, zal leverancier met
inachtneming van de schriftelijk overeengekomen
periodes een volledige back-up (laten) maken van
de bij hem in bezit zijnde gegevens van afnemer.
21.4 Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de
overeengekomen termijn, en bij gebreke van
afspraken daaromtrent, gedurende de bij
leverancier gebruikelijke termijn.
21.5 Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een goed
huisvader bewaren.
21.6 Afnemer zelf blijft verantwoordelijk voor de
nakoming van alle voor hem geldende wettelijke
administratie- en bewaarverplichtingen.

22 Aflevering en installatie

22.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de dienst of
programmatuur op het overeengekomen formaat
gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken
daaromtrent, op een door leverancier te bepalen
formaat gegevensdrager afleveren dan wel de
diensten of programmatuur online aan afnemer
voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel
overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter
keuze van de leverancier in papieren dan wel
digitale vorm in een door leverancier bepaalde taal
verstrekt.
22.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal
leverancier de programmatuur bij afnemer
installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent
zal afnemer zelf de programmatuur installeren,
inrichten en indien nodig de gebruikte apparatuur
en gebruiksomgeving aanpassen.

23 Acceptatie van programmatuur

23.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn
overeengekomen, aanvaardt afnemer de diensten
en programmatuur in de staat waarin deze zich op
het moment van aflevering bevindt, derhalve met
alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken,
onverminderd de verplichtingen van leverancier op
grond van de garantieregeling. In voornoemd geval
zal de programmatuur bij de aflevering of, indien
een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van
de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door
afnemer.
23.2 Leverancier heeft geen enkele verplichting met
betrekking tot andere gebreken in of aan de
programmatuur dan met betrekking tot fouten in de
zin van deze algemene voorwaarden.
23.3 Indien een acceptatietest is overeengekomen is
afnemer niet gerechtigd de programmatuur voor
productieve of operationele doeleinden te
gebruiken gedurende de testperiode. Afnemer zal
de overeengekomen acceptatie- test met
gekwalificeerd personeel en met voldoende
omvang en diepgang uitvoeren.
23.4 De programmatuur zal tussen partijen gelden als
geaccepteerd:
a. indien partijen een acceptatietest zijn
overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode indien geen fouten zijn gemeld aan
leverancier; dan wel
b. indien leverancier naar aanleiding van
testperiode een testrapport met geconstateerde
fouten heeft ontvangen: op het moment dat de in
dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld,
onverminderd de aanwezigheid van fouten die aan
acceptatie niet in de weg kunnen staan
(bijvoorbeeld subjectieve grondslagen als
esthetische aspecten en gebruikersinterfaces); dan
wel
c. indien afnemer enig gebruik maakt van de
programmatuur voor productieve of operationele
doeleinden: op het moment van de desbetreffende
ingebruikneming.
23.5 Acceptatie van de programmatuur heeft tot gevolg
dat leverancier gekweten is voor de nakoming van
zijn verplichtingen betreffende de
terbeschikkingstelling en aflevering van de
programmatuur en, indien tevens de installatie van
de programmatuur door leverancier is
overeengekomen, van zijn verplichtingen
betreffende de installatie.

24 Beschikbaarstelling

24.1 Leverancier zal de programmatuur of dienst binnen
een redelijke termijn na het aangaan van de
overeenkomst aan afnemer ter beschikking stellen.
24.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal
afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de
programmatuur en documentatie aan leverancier
retourneren en alle kopieën daarvan vernietigen,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Afnemer zal van zodanige vernietiging leverancier
onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier
heeft het recht het uitwissen dan wel vernietigen bij
te wonen of te (doen) controleren. Leverancier is bij
of na het einde van de overeenkomst niet verplicht
bijstand te verlenen met het oog op een door
afnemer gewenste dataconversie.

25 Wijzigingen in de dienst en/of programmatuur

25.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is
afnemer niet gerechtigd de dienst en/of
programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn
toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden
te verbinden. Afnemer draagt het volle risico van
alle door of in opdracht van afnemer door derden –
al dan niet met toestemming van leverancieraangebrachte wijzigingen.

26 Diensten en programmatuur van
toeleveranciers

26.1 Indien en voor zover leverancier diensten en/of
programmatuur van derden aan afnemer ter
beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die
diensten en/of programmatuur, de
(licentie)voorwaarden van desbetreffende derden in
de verhouding tussen leverancier en afnemer van
toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan
afwijkende bepalingen in deze algemene
voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de
(licentie)voorwaarden van die derden door
leverancier schriftelijk aan afnemer is medegedeeld
en die voorwaarden bovendien vóór of bij het
sluiten van de overeenkomst aan afnemer zijn
verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan
afnemer geen beroep toe op een nalaten van
leverancier om te voldoen aan voornoemde
informatieverplichting, indien afnemer een partij
betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
26.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van
derden in de verhouding tussen afnemer en
leverancier om welke reden dan ook geacht
worden niet van toepassing te zijn of buiten
toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in
deze algemene voorwaarden onverkort.

ONDERHOUD VAN DIENSTEN EN/OF
PROGRAMMATUUR & SUPPORT
27 Onderhoudsdiensten

27.1 Indien overeengekomen verricht leverancier
onderhoud met betrekking tot de in de
overeenkomst bepaalde programmatuur en/of
diensten. De onderhoudsverplichting omvat het
herstel van fouten in de diensten en/of
programmatuur en -zulks uitsluitend indien dit
schriftelijk is overeengekomen- het ter beschikking
stellen van nieuwe versies van de diensten en/of
programmatuur overeenkomstig.
27.2 Afnemer zal geconstateerde fouten in de diensten
en/of programmatuur gedetailleerd melden. Na
ontvangst van de melding zal leverancier zich
overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar
beste vermogen inspannen fouten te herstellen
en/of verbeteringen aan te brengen in latere
nieuwe versies van de diensten en/of
programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk
van de urgentie en het versie- en releasebeleid van
leverancier op de door leverancier te bepalen wijze
en termijn aan afnemer ter beschikking worden
gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke
oplossingen dan wel programmaomwegen of
probleemvermijdende beperkingen in de diensten
en/of programmatuur aan te brengen. Afnemer zal
zelf de gecorrigeerde diensten en/of
programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde
nieuwe versie van de diensten en/of
programmatuur installeren en inrichten, alsmede
indien nodig de gebruikte apparatuur en
gebruiksomgeving aanpassen.
27.3 Het herstel van fouten geschiedt op een door
leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier
is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of
verloren gegane gegevens.
27.4 Afnemer zal alle door leverancier verlangde
medewerking aan het onderhoud verlenen,
daaronder begrepen de tijdelijke staking van het
gebruik van de diensten en/of programmatuur en
het maken van een back-up van alle data.
27.5 Indien het onderhoud betrekking heeft op diensten
en/of programmatuur die niet door leverancier zelf
aan afnemer is geleverd, zal afnemer, indien
leverancier dit voor het onderhoud nodig of
wenselijk acht, de broncode en de technische
(ontwikkel-)documentatie van de diensten en/of
programmatuur (waaronder begrepen
datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter
beschikking stellen. Afnemer staat ervoor in dat hij
gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling.
Afnemer verleent leverancier het recht om de
diensten en/of programmatuur, inclusief de
broncode en technische (ontwikkel-)documentatie,
te gebruiken en te wijzigen in het kader van het
uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
27.6 Het onderhoud door leverancier laat onverlet de
eigen verantwoordelijkheid van afnemer voor het
beheer van de diensten en/of programmatuur,
waaronder controle van de instellingen en de wijze
waarop de resultaten van het gebruik van de
diensten en/of programmatuur worden ingezet.
Afnemer zal zelf (hulp)diensten en/of
programmatuur installeren en inrichten, alsmede
indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur,
overige diensten en/of programmatuur en
gebruiksomgeving aanpassen.
27.7 Indien afnemer een onderhoudscontract heeft
afgesloten bij leverancier valt het herstellen van
fouten als gevolg van door afnemer zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
leverancier in de dienst en/of programmatuur
aangebrachte wijzigingen niet onder dat
onderhoudscontract. De werkzaamheden zal
leverancier dan conform de gebruiker tarieven in
rekening brengen aan afnemer.

28 Nieuwe versies van diensten en/of
programmatuur

28.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van
nieuwe versies van de diensten en/of
programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit
schriftelijk is overeengekomen. Indien het
onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe
versies van de diensten en/of programmatuur
omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats
ter discretie van leverancier.
28.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een
verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht
tot het herstellen van fouten in de voorgaande
versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of
onderhoud met betrekking tot een voorgaande
versie.
28.3 Leverancier kan verlangen dat voor de
terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe
functionaliteit afnemer een nadere schriftelijke
overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor
de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding
wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige
versie van de diensten en/of programmatuur
functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat
er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde
functionaliteit bevat als de voorgaande versie.
Leverancier is niet gehouden specifiek voor
afnemer bepaalde eigenschappen of
functionaliteiten van de diensten en/of
programmatuur te hand- haven, te wijzigen of toe
te voegen.
28.4 Leverancier kan van afnemer verlangen dat hij zijn
systeem (apparatuur, diensten en/of
programmatuur e.d.) aanpast indien dat
noodzakelijk is voor het goed functioneren van een
nieuwe versie van de diensten en/of
programmatuur.

29 Supportdiensten

29.1 Indien de dienstverlening van leverancier op grond
van de overeenkomst tevens ondersteuning
support) aan gebruikers en/of beheerders van de
diensten en/of programmatuur omvat, zal
leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over
het gebruik en het functioneren van de in de
overeenkomst genoemde diensten en/of
programmatuur. Leverancier kan voorwaarden
stellen aan de kwalificaties en het aantal personen
dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken
om ondersteuning binnen een redelijke termijn in
behandeling nemen volgens de bij hem
gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in
voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van
reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning
wordt verricht op werkdagen tijdens de
gebruikelijke openingstijden van leverancier.
29.2 Indien de dienstverlening van leverancier op grond
van de overeenkomst tevens het verlenen van
zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal
leverancier één of meer personeelsleden
beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst
genoemde dagen en op de daarin genoemde
tijden. In dat geval is afnemer gerechtigd bij
spoedeisendheid de ondersteuning van de
beschikbaar gehouden personeelsleden in te
roepen indien er sprake is van een ernstige storing
in het functioneren van de diensten en/of
programmatuur. Leverancier staat er niet voor in
dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.
29.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen
diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden
uitgevoerd met ingang van de dag waarop de
overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ADVISERING EN CONSULTANCY
30 Uitvoering advies en consultancydiensten

30.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied
van consultancy of advisering is afhankelijk van
diverse factoren en omstandigheden, zoals de
kwaliteit van de gegevens en informatie die
afnemer verstrekt en de medewerking van afnemer
en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, zal leverancier zich daarom niet
tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de
opdracht.
30.2 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend
verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden
van leverancier.
30.3 Het gebruik dat afnemer maakt van een door
leverancier afgegeven advies en/of
consultancyrapport is steeds voor risico van
afnemer. De bewijslast dat (de wijze van) adviesen consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen
schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van
een redelijk handelend en bekwaam leverancier
mag worden verwacht, berust geheel bij afnemer,
onverminderd het recht van leverancier met alle
middelen tegenbewijs te leveren.
30.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
leverancier is afnemer niet gerechtigd een
mededeling aan een derde te doen over de
werkwijze, de methoden en technieken van
leverancier en/of de inhoud van de adviezen of
rapportages van leverancier. Afnemer zal de
adviezen of rapportages van leverancier niet aan
een derde verstrekken of anderszins openbaar
maken.
30.5 Afnemer zal leverancier schriftelijk op voorhand
omstandigheden melden die voor leverancier van
belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van
rapporteren, de vraagpunten waarvoor afnemer
aandacht wenst, prioriteitenstelling van afnemer,
beschikbaarheid van middelen en personeel van
afnemer en bijzondere of voor leverancier mogelijk
niet bekende feiten of omstandigheden.

HOSTING
31 Hostingdiensten

31.1 Indien schriftelijk overeengekomen zal leverancier
ten behoeve van afnemer de overeengekomen
hostingdiensten verrichten.
31.2 Leverancier heeft steeds het recht redelijke
beperkingen te stellen aan de
transmissiesnelheden en de hoeveelheden
dataverkeer van afnemer.
31.3 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling
van schijfruimte of databandbreedte van
apparatuur tot voorwerp heeft, zal afnemer de
overeengekomen schijfruimte of databandbreedte
niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de
gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De
overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van
schijfruimte of databandbreedte op een uitsluitend
en specifiek voor afnemer gereserveerde server
alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is
overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte,
dataverkeer en overige belasting van systemen en
infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen
overeengekomen maxima en/of door de ‘fair use
policy’. Het dataverkeer dat in een bepaalde
periode door afnemer niet is gebruikt, zal niet
kunnen worden overgedragen naar een volgende
periode. Voor overschrijding van de
overeengekomen maxima zal leverancier een extra
vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de
daarvoor gebruikelijke tarieven.
31.4 Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer,
waaronder controle van de instellingen, het gebruik
van de hostingdienst en de wijze waarop de
resultaten van de dienst worden ingezet. Bij
gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent
zal afnemer zelf de (hulp)programmatuur
installeren en inrichten en indien nodig de daarbij
gebruikte apparatuur, overige programmatuur en
gebruiksomgeving aanpassen. Leverancier is niet
verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
31.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of
gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor
preventief, correctief of adaptief onderhoud.
Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer
laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk
buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze,
naar gelang van omstandigheden, aanvangen na
overleg met afnemer.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de
dienstverlening van leverancier op grond van de
overeenkomst niet begrepen het aanvragen en/of
het (laten) registreren van één of meer
domeinnamen bij een daarvoor in aanmerking
komende instantie.
31.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst
diensten voor afnemer verricht met betrekking tot
een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of
vervreemding of overdracht aan een derde, dan
dient afnemer de regels en werkwijze van de
desbetreffende instantie(s) in aanmerking te
nemen. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen
verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid
van de dienstverlening of het behalen van de door
afnemer beoogde resultaten. Afnemer is alle aan
de aanvraag en/of registratie verbonden kosten
volgens de overeengekomen tarieven, of bij
gebreke van overeengekomen tarieven, de bij
leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd.
Leverancier staat er niet voor in dat een door
afnemer gewenste domeinnaam aan afnemer
wordt toegekend.
31.7 Leverancier zal in het kader van zijn
dienstverlening aan afnemer één of meer IPadressen inzetten. Uitsluitend leverancier bepaalt
of aan afnemer een statisch of een dynamisch IPadres ter beschikking wordt gesteld. Leverancier
bepaalt het formaat en de standaard van de IPadressen.
31.8 Afnemer staat er voor in dat IP-adressen nimmer
op enigerlei wijze misbruikt worden.

32 Notice and Take Down

32.1 Afnemer zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet
onrechtmatig jegens derden gedragen, in het
bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten
en overige rechten van derden te eerbiedigen, de
privacy van derden te respecteren, niet in strijd met
de wet gegevens te verspreiden, zich geen
ongeoorloofde toegang tot systemen te
verschaffen, geen virussen of andere schadelijke
programma’s of data te verspreiden en zich te
onthouden van strafbare feiten en schending van
enig andere wettelijke verplichting.
32.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te
voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is
leverancier steeds gerechtigd maatregelen te
treffen ter zake een handelen of nalaten van of
voor risico van afnemer. Afnemer zal op eerste
schriftelijk verzoek van leverancier data en/of
informatie onverwijld van de systemen van
leverancier verwijderen, bij gebreke waarvan
leverancier gerechtigd is naar keuze de data en/of
informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken. Leverancier is voorts
gerechtigd bij schending of dreigende schending
van de bepaling van het bepaalde in dit artikel aan
afnemer per onmiddellijk en zonder voorafgaande
aankondiging de toegang tot zijn systemen te
ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele
overige maatregelen of de uitoefening van andere
wettelijke en contractuele rechten door leverancier
jegens afnemer. Leverancier is in dat geval tevens
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen, zonder deswege jegens
afnemer aansprakelijk te zijn.
32.3 Van leverancier kan niet verlangd worden zich een
oordeel over gegrondheid van de aanspraken van
derden of van het verweer van afnemer te vormen
of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil
tussen een derde en afnemer. Afnemer zal zich ter
zake met de desbetreffende derde hebben te
verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk
onderbouwd met bescheiden informeren.

VERKOOP VAN APPARATUUR
33 Koop en verkoop

33.1 Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere
zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk
overeengekomen, gelijk afnemer deze van
leverancier koopt.
33.2 Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur
en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het
feitelijke en/of door afnemer beoogde gebruik,
tenzij in de schriftelijke overeenkomst de
gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud
zijn gespecificeerd.
33.3 In de verkoopverplichting van leverancier zijn niet
begrepen montage- en installatiematerialen,
programmatuur, ver- en gebruiksartikelen,
batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen,
kabels en accessoires.
33.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de
apparatuur en/of zaken behorende montage-,
installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en
dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen
bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

34 Aflevering

34.1 De door leverancier aan afnemer verkochte
apparatuur en/of zaken zullen aan afnemer worden
geleverd op de plaats van het magazijn van
leverancier. Slechts indien dit schriftelijk is
overeengekomen, zal leverancier de aan afnemer
verkochte zaken afleveren of laten afleveren op
een door afnemer aan te wijzen plaats. In dat geval
zal leverancier afnemer, zo mogelijk tijdig vóór de
aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop
hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is
de apparatuur en/of zaken af te leveren.
34.2 In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn
niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering,
takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke
voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in
voorkomend geval separaat aan afnemer in
rekening gebracht.
34.3 Indien afnemer leverancier verzoekt tot verwijdering
van oude materialen (zoals netwerken, kasten,
kabel- goten, verpakkingsmaterialen, apparatuur)
dan wel indien leverancier daartoe wettelijk
verplicht is, kan leverancier dit verzoek door middel
van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de
bij hem gebruikelijke tarieven.
34.4 Slechts indien partijen dit schriftelijk zijn
overeengekomen zal leverancier de apparatuur
en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren
en/of (laten) aansluiten. In de eventuele
verplichting tot installatie en/of configuratie van
apparatuur door leverancier is niet inbegrepen het
uitvoeren van dataconversie en het installeren van
software. Leverancier is niet verantwoordelijk voor
het verkrijgen van eventueel benodigde
vergunningen.
34.5 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst
in deelleveringen uit te voeren.

35 Omgevingseisen

35.1 Afnemer draagt zorg voor een omgeving die
voldoet aan de door leverancier gespecificeerde
vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder
meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid
en technische omgevingseisen.
35.2 Afnemer draagt ervoor zorg dat door derden uit te
voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige
werkzaamheden, adequaat en tijdig worden
verricht.

36 Apparatuur van toeleverancier

36.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur
afkomstig van een derde aan afnemer verkoopt,
zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de
verhouding tussen leverancier en afnemer de
verkoopvoorwaarden van die derde van toepassing
zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende
bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits
de toepasselijkheid van de ver- koopvoorwaarden
van die derde door leverancier schriftelijk aan
afnemer is medegedeeld en die voor- waarden
bovendien vóór of bij het sluiten van de
overeenkomst aan afnemer zijn verstrekt. In
afwijking van voorgaande zin komt aan afnemer
geen beroep toe op een nalaten van leverancier
om te voldoen aan voornoemde
informatieverplichting, indien afnemer een partij
betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
36.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van
derden in de verhouding tussen afnemer en
leverancier om welke reden dan ook geacht
worden niet van toepassing te zijn of buiten
toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in
deze algemene voorwaarden onverkort.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR
37 Onderhoudsdiensten

37.1 Indien schriftelijk overeengekomen zal leverancier
onderhoud verrichten met betrekking tot de in de
overeenkomst genoemde apparatuur, mits de
apparatuur in Nederland is opgesteld.
37.2 Gedurende de tijd dat leverancier de te
onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft
afnemer geen recht op tijdelijk vervangende
apparatuur.
37.3 De inhoud en omvang van de te verrichten
onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende
serviceniveaus zullen in een schriftelijke
overeenkomst worden vastgelegd. Bij gebreke
daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te
spannen naar beste vermogen storingen die naar
behoren door afnemer bij leverancier zijn gemeld,
binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder
‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan het niet of niet zonder onderbreking
voldoen van de apparatuur aan de door leverancier
schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte
specificaties van die apparatuur. Van een storing is
alleen sprake indien afnemer deze storing kan
aantonen en de desbetreffende storing bovendien
kan worden gereproduceerd. Leverancier is tevens
gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.
37.4 Afnemer zal, onmiddellijk nadat zich een storing
aan de apparatuur voordoet, leverancier daarvan in
kennis stellen door middel van een gedetailleerde
omschrijving.
37.5 Afnemer zal alle door leverancier verlangde
medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals
de tijdelijke staking van het gebruik van de
apparatuur. Afnemer is gehouden het personeel
van leverancier of door leverancier aangewezen
derden toegang te verschaffen tot de plaats van de
apparatuur, alle overige noodzakelijke
medewerking te verlenen en de apparatuur aan
leverancier ten behoeve van het onderhoud ter
beschikking te stellen.
37.6 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor
onderhoud aan te bieden draagt afnemer er zorg
voor dat van alle in of op de apparatuur
vastgelegde programmatuur en data een volledige
en goed werkende reservekopie is gemaakt.
37.7 Op verzoek van leverancier zal een ter zake
kundige medewerker van afnemer voor raadpleging
bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.
37.8 Indien het naar het oordeel van leverancier voor
het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de
verbindingen van de apparatuur met andere
apparatuur of met programmatuur worden getest,
zal afnemer de desbetreffende andere apparatuur
en programmatuur evenals de testprocedures en
informatiedragers ter beschikking van leverancier
stellen.
37.9 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal
dat niet tot de normale outillage van leverancier
behoort, dient door afnemer ter beschikking te
worden gesteld.
37.10 Afnemer draagt het risico van verlies, diefstal of
beschadiging van de apparatuur gedurende de
periode dat leverancier deze voor
onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het
wordt aan afnemer overgelaten dit risico te
verzekeren.

38 Onderhoudsvergoeding

38.1 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
– kosten van (het vervangen van)
verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels,
inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en
accessoires;
– kosten van (het vervangen van) onderdelen
alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel
van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn
veroorzaakt door pogingen tot herstel door
anderen dan leverancier;
– werkzaamheden ten behoeve van revisie
van de apparatuur;
– modificaties aan de apparatuur;
– verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van
apparatuur of werkzaamheden ten gevolge
hiervan.
38.2 De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd
ongeacht of afnemer de apparatuur in gebruik heeft
(genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud
gebruik maakt.

39 Uitsluitingen

39.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel
van storingen die het gevolg zijn van of verband
houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig
gebruik van de apparatuur of van buiten komende
oorzaken, zoals gebreken in internet,
datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen,
of koppelingen met apparatuur, programmatuur of
materialen welke niet onder de
onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot
de verplichtingen van leverancier op grond van de
onderhoudsovereenkomst.
39.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier
behoren niet:
– het herstel van gebreken als gevolg van
oorzaken die van buitenaf komen;
– het herstel van gebreken die aan afnemer,
zijn personeelsleden en/of door afnemer
ingeschakelde derden kunnen worden
toegerekend;
– het onderzoek en/of herstel van storingen of
gebreken die het gevolg zijn van
ongeautoriseerd aan de apparatuur
aangebrachte wijzigingen of toevoegingen
anders dan door of met toestemming van
leverancier;
– het herstel van gebreken die het gevolg zijn
van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig
gebruik of gebruik in strijd met de
documentatie;
– het gebruik van de apparatuur in strijd met
de daarvoor geldende voorwaarden en
gebruiksbestemming en het nalaten van
afnemer om de apparatuur tijdig te laten
onderhouden.
Onder de onderhoudsverplichtingen van
leverancier vallen evenmin onderzoek of herstel
van storingen die verband houden met op de
apparatuur geïnstalleerde programmatuur.
39.3 Indien leverancier onderzoek en/of onderhoud
verricht in verband met het in de bovenstaande
artikelleden bepaalde, kan leverancier de kosten
van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn
gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het
voorgaande laat al hetgeen afnemer aan
leverancier ter zake van onderhoud verschuldigd is,
onverlet.
39.4  Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als
gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of
verloren gegane geg